Povrat, zamjena, jamstvo/Refund, replacement, warranty

Ograničeno jamstvo/Garancija/Limited Warranty

Jamstvo/Garancija/Warranty se odvija u okviru OGRANIČENOG JAMSTVA/GARANCIJE u kojemu jamčimo/garantiramo da, u trenutku isporuke naručenog proizvoda kupcu naručeni proizvod neće biti materijalno oštećen („Limited warranty “).

Tko može koristiti ograničeno jamstvo/garanciju. Ograničeno jamstvo/garancija vredi samo za kupca. Sva pokrića s ograničenim jamstvom prestaju ako kupac prodaje ili na drugi način prenosi naručeni proizvod.

Šta ovo jamstvo/garancija ne pokriva? Ovo ograničeno jamstvo/garancija ne pokriva nikakvu štetu ili kvar na proizvodu uzrokovan od sljedećeg: (1) vi ili treća strane; (2) bilo koje nepropisno rukovanje (uključujući tijekom otpreme), korištenje ili skladištenje proizvoda; (3) bilo kakvo korištenje mimo (van) uputa za proizvod; (4) bilo kakve preinake na proizvodu; (5) bilo koji neovlašteni popravak proizvoda; ili (6) bilo koji vanjski uzrok kao što su nesreće, požar, poplava, “djela Božja” ili druge radnje ili događaji izvan naše razumne kontrole; ili (7) sve troškove ili izdatke povezane s gubitkom upotrebe
proizvoda ili bilo koje druge troškove ili izdatke koji nisu pokriveni ovim Ograničenim jamstvom/garancijom. Ovo ograničeno jamstvo/garancija ne pokriva proizvode koje isporučuju treće strane, velike burze.


*Napokon, kao što je zabilježeno drugdje u ovom sporazumu, nažalost ne možemo garantirati da boje i detalji na slikama moje/naše web stranice 100% točno prikazuju proizvode, a u nekim slučajevima su i veličine približne. Na osnovu navedenoga ovo ograničeno jamstvo/garancija ne pokriva takva pitanja.


Koje je razdoblje pokrivenosti? Ovo ograničeno jamstvo/garancija započinje na dan isporuke proizvoda kupcu i traje trideset (30) dana („Jamstveno/garantno razdoblje”).

Koje su Vaše mogućnosti/opcije pod ovim jamstvom/garancijom? S obzirom na materijalno neispravan ili oštećeni proizvod, ja/mi ćemo prema vlastitom nahođenju: (1) zamijeniti takav proizvod (ili oštećeni ili oštećeni dio proizvoda) besplatno, ili (2) povrat uplaćenog iznosa/cijene naručenog proizvoda od strane kupca zajedno s naknadama/troškovima za otpremu koje odgovaraju oštećenom ili oštećenim proizvodima.

Kako se dobiva jamstveni/garantni servis? Odmah nakon isporuke proizvoda, kupac pregleda proizvod. Ako je proizvod materijalno neispravan (uključujući bilo kakvu pogrešku *SERVISA u printu/tisku/štampi) ili oštećen po primitku ili ako je isporučen/primljen/preuzet pogrešan proizvod, da bi ispunio uvjete za uslugu prema ovom ograničenom jamstvu/garanciji, kupac mora predati zahtjev unutar jamstvenog/garantnog razdoblja u skladu s našim Pravilima o povratu .

Vaša prava u slučaju neusklađenosti. Ako ste korisnik s prebivalištem u Europskom gospodarskom prostoru, zakonska jamstva/garancije utvrđena Direktivom 1999/44 / EC o potrošačkoj prodaji i jamstva/garancije u nastavku primjenjuju se na prodaju naših proizvoda. Slijedom toga, imate pravo besplatno popraviti (ili zamijeniti) proizvode u granicama predviđenim zakonom ili, u slučaju neuspjeha jednog od gore navedenih metoda/lijekova, na odgovarajuće smanjenje cijene proizvoda. proizvoda ili otkazanog ugovora. Troškove isporuke za vraćanje proizvoda na popravak ili zamjenu prema ovoj klauzuli snosi *SERVIS, kao i sve troškove povezane s isporukom popravljenog ili zamijenjenog proizvoda Vama.


*SERVIS za izradu kreativnih proizvoda je PRINTFUL


Limited Warranty on Products

Limited Warranty. We warrant that, at the time of delivery of a product to a User product will not be materially defective or damaged (the “Limited
Warranty”).

Who May Use This Warranty? Me/We extends the Limited Warranty only to Users. All Limited Warranty coverage terminates if the User sells or otherwise transfers a product.

What Does This Warranty Not Cover? This Limited Warranty does not cover any damage to or defect in a product caused by any of the following: (1) you or third parties; (2) any improper handling (including during shipping), use or storage of the product; (3) any failure to follow any product instructions; (4) any modifications to the product; (5) any unauthorized repair to the product; or (6) any external causes such as accidents, fire, flood, “acts of God” or other actions
or events beyond our reasonable control; or (7) any costs or expenses related to the loss of use of the product or any other costs or expenses not covered by this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover any items supplied by third parties, size exchanges.


*Finally, as noted elsewhere in this Agreement, we unfortunately cannot guarantee that the colors and details in my/our website images are 100% accurate representations of a product, and sizes might in some cases be approximate. Accordingly, this Limited Warranty does not cover such matters.


What Is The Period Of Coverage? This limited warranty starts on the date of the delivery of the product to the User and lasts for thirty (30) days (the “Warranty Period”).

What Are Your Remedies Under This Warranty? With respect to any materially defective or damaged product, me/we will, in our sole discretion, either: (1) replace such product (or the defective or damaged part of the product) free of charge, or (2) refund the purchase price paid to us by the User along with the shipping fees corresponding to the defective or damaged products.

How Do You Obtain Warranty Service? Promptly following delivery of a product, Customer will inspect the product. If a product is materially defective (including any error by *SERVICE in printing) or damaged upon receipt, or if you received the wrong product, then in order to be eligible for service under this Limited Warranty, you must submit a claim within the Warranty Period in compliance with our Return Policy.

Your rights in the case of lack of conformity. If you are a User residing in the European Economic Area, the legal guarantees established by Directive 1999/44/EC on consumer sales and guarantees below apply to the sale of our products. Consequently, you have the right, free of charge, to get the products repaired (or replaced) within the limits provided by the law, or, in case of failure of one of the remedies above to have an appropriate reduction in the price of the products, or the contract cancelled. Delivery costs for returning the product to be repaired or replaced under this clause shall be borne by *SERVICE, as well as any costs related to the delivery to you of the repaired or replaced product.


* SERVICE for making creative products is PRINTFUL