O meni/About me

Zašto kupovati kod mene/Why buy from me ?

Jednostavno postoji puno razloga, navest će samo neke koji mi dolaze expresno u misli, ostale ću kasnije nadograđivati.

Pojava interneta, digitalizacije,…tj. dolazak informatičke revolucije je promjenilo sve, ne samo moj život nego i Vaš i zaključak se jednostavno nudi…ako hoćemo dalje, trebamo, moramo da se u uklopimo u digitaliziranu danjašnicu. Ako to ne napravimo postajemo mrzovoljni posljednji Mohikanci ANALOGIJE* koja ostaje u muzejima i za priče kako su bila odlična dobra stara vremena.

Imam veliku arhivu fotografija iz vremena ANALOGIJE* i još veću arhivu sadašnjeg vremena digitalije i kada bi prema dosadašnjim pravilima prezentirao te fotografije morao bi raditi izložbe, izložbe, izložbe itd….postaje dosadno i zamorno, a ljudima se više ne ide po izložbama…u današnje vreme treba napuniti razne galerije, i šta poslije otvorenja izložbe,…gotovo,…ništa,…izložba je živjela jedino u trenutku otvorenja.

Znači kada ponudim proizvode sa mojim fotkama nešto će se svidjeti i Vama,…zar ne…kupit ćete nešto za sebe, prijatelje, djecu, porodicu,…možda ne kupite, možda preporučite dalje prijateljima.

I tako moje fotke dobiju vidljivost, gledanost, postaju žive, svakodnevne, upotrebljive, (ne stoje u prašnjavim albumima ili kutijama od cipela u nedostatku albuma) a Vi ste kupili, poklonili, ili dobili za rođendan kvalitetnu majicu, hoodie, tajice, jaknu, kapu, šalicu, jastuk, fotku za zid vaše dnevne ili spavaće sobe itd.

Kupovinom proizvoda u ovoj web trgovini kupujete unikatni proizvod (napravljen prema Vašoj odluci o kupnji), ne kupujete proizvod masovne produkcije (milijunska produkcija negdje u Kini, Vjetnamu, Bangladešu, Indoneziji)  koji za kratko vreme kupe i vaši prijatelji i poznanici.

Proizvodnja se odvija u EU za kupce iz EU, u USA za kupce iz USA, moguća proširenja će biti Canada, Mexico, Australia. Na ovaj način podržavate lokalnu proizvodnju, lokalnu zaposlenost, naravno u EU, USA.

Motivi koji su na proizvodima su trenutno lokalni, HR gradovi (sa tendencijom stalnog proširenja, povećanja motiva), pejzaži, kulturna baština, ličnosti, itd sa čime zajedno Vi i ja širimo pozitivne informacije o okruženju u kojem živimo i tako potičemo turizam naših prostora.

Materijali na kojima se printaju/tiskaju/štampaju moje fotke (naravno i fotke svakog drugog tko su uhvati ovakvog posla…to možete biti i Vi) su izuzetne i provjerene kvalitete koja zadovoljava sve zahtjeve razmaženih tržišta EU i Amerike (USA, Canada).

Za početak odlične, kvalitetne kupovine ovo su dovoljni razlozi.

Da, zaboravio sam još jedan značajan, jak argument, kupovina iz udobnosti fotelje, kauča i dostava na kućnu adresu.

Ostale razloge zašto kupovati kod mene ću vremenom dopunjavati.

 

*ANALOGIJA u mojem slučaju je vreme prije digitalizacije i interneta kada se fotografija radila upotrebom analognih foto aparata na fotografsku emulziju (srebro halogenidi) i nakon nekoliko laboratorijskih procesa završavala izradom fotografije na foto papiru. To je iz današnje perspektive vreme MOHIKANACA.


Pogledajte još: O meni/About me  ,  Gdje poslujem/Where I do business ?


Why buy from me?

There are simply a lot of reasons, they will only list some that come to my mind expressively, others I will upgrade later.

The emergence of the Internet, digitalization, … ie. the arrival of the information revolution has changed everything, not only my life but yours as well and the conclusion is simply offered … if we want to move on, we need to, we have to fit into the digitized present. If we don’t do that we become grumpy the last Mohicans of ANALOGY * that stays in museums and for stories of how great the good old days were.

I have a large archive of photos from the time of ANALOGY * and an even larger archive of the current time of digital, and if according to the current rules I would present those photos I would have to do exhibitions, exhibitions, exhibitions, etc …. it becomes boring and tiring, and people no longer go to exhibitions … nowadays various galleries need to be filled, and what after the opening of the exhibition, … almost, … nothing, … the exhibition lived only at the moment of opening.

So when I offer products with my photos, you will like something too, won’t you … you will buy something for yourself, friends, children, family, … you may not buy it, you may recommend it to your friends.

And so my photos get visibility, viewership, become alive, everyday, usable, (they don’t stand in dusty albums or shoe boxes in the absence of an album) and you bought, gave away, or got a quality T-shirt, hoodie, tights, jacket for your birthday, a hat, a cup, a pillow, a photo for the wall of your living room or bedroom, etc.

By buying a product in this web store you are buying a unique product (made according to your purchase decision), you are not buying a mass production product (million production somewhere in China, Vietnam, Bangladesh, Indonesia) that your friends and acquaintances buy in a short time.

Production takes place in the EU for customers from the EU, in the USA for customers from the USA, possible expansions will be Canada, Mexico, Australia. In this way you support local production, local employment, of course in the EU, USA.

The motives on the products are currently local, HR cities (with a tendency to constantly expand, increase motives), landscapes, cultural heritage, personalities, etc. with which you and I spread positive information about the environment in which we live and thus encourage tourism in our area.

The materials on which my photos are printed / printed / printed (of course also the photos of everyone else who has taken this job … it can be you) are of exceptional and proven quality that meets all the requirements of the spoiled EU and American markets (USA, Canada) .

These are enough reasons to start a great, quality purchase.

Yes, I forgot another important, strong argument, shopping from the comfort of an armchair, a couch and home delivery.

Other reasons why shopping with me I will add over time.

 

* ANALOGY in my case is the time before digitization and the Internet when photography was done using analog cameras on a photographic emulsion (silver halides) and after several laboratory processes ended with making a photo on photo paper. From today’s perspective, that is the time of the MOHICANS.


See also: O meni/About me  ,  Gdje poslujem/Where I do business ?