Kupovina/Purchase

Kako kupovati/How to buy ?

Kupovati na stranicama https://www.borisbjelajac.com/ možete na više načina.

Na naslovnoj strani proizvodi su razvrstani po kategorijama nakon toga slijedi nekoliko drugih vrsta razvrstavanja na kojima možete birati prema parametrima NEDAVNI/RECENT PRODUCTS, ISTAKNUTI/FEATURED PRODUCTS, NAJPRODAVANIJI/BEST SELLERS. Ovi parametri će se vremenom i razvojem stranice vjerojatno mjenjati.

Ako Vas takav izbor ne zadovoljava na naslovnoj strani možete birati proizvode po ključnim riječima u gornjem desnom uglu na poziciji pretraga /search products.

Na svim ostalim stranicama proizvode možete birati putem fotografija proizvoda (kao naslovna stranica) ali dodatna proširena pretraga je pretraga/search products (kao naslovna strana) i naravno pretraga pomoću FILTER-a PROIZVOD-a/PRODUCT FILTER koja se smatra za najdetaljnijom pretragom.

Kupovinu obavljate tako da klikate po kategorijama ili podkategorijama dok ne dođete to pojedinačnog proizvoda ili dolazite do pojedinačnog proizvoda njegovim izborom na naslovnoj stranici ili do pojedinačnog proizvoda dolazite nakon pretrage po ključnim riječima ili pomoću filtera proizvoda.

U ovoj web trgovini većina proizvoda će biti ponuđena u više varijanti, više varijanti boja (bijela, crna, svijetlo plava, zelena…), više varijanti veličina (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) tako da je dobro da prije konačnog odabira proizvoda dobro pregledate galeriju fotografija za proizvod i izaberete ispravnu veličinu proizvoda koji kupujete.

Isto tako prije odluke o kupovini dobro je da pregledate tabelu veličina koja se nalazi na poziciji   “Provjerite vlastitu veličinu/Check your own size !!!”   gdje možete provjeriti svoje dimenzije i dimenzije proizvoda koji želite kupiti.

Nakon svih ovih predradnji konačnim odabirom boje i veličine proizvoda kliknete na Odaberi/kupi/Select/buy.

Proizvod u vašoj košarici i ovdje možete mjenjati količine, naravno možete i poništiti kupovinu ako niste zadovoljni.

Važna napomena/upozorenje: Ako kupujete proizvod sa istim motivom a želite da proizvod bude u različitim bojama ili veličinama (npr. majica sa motivom Daruvara u bijeloj, crnoj, svijetlo smeđoj boji u veličinama S, XL i XXL) tada svaki pojedinačni izbor napravite ponovo i košarica se puni sa točno odabranim proizvodima.

Ako ste dobili COUPON CODE sa popustom to možete primjeniti u košarici ispod svih odabranih proizvoda tako da kliknete na Apply coupon nakon toga Update cart.

Korak: Proceed to checkout vodi do Provjera/Checkout gdje popunjavate Vašu točnu adresu za izradu računa i za dostavu/isporuku proizvoda. Molim Vas da podatci budu isključivo/striktno TOČNI da se greške u isporuci/dostavi svedu na minimum.

Ukoliko želite nekome kupiti poklon i da taj poklon bude dostavljen/isporučen točno na adresu te osobe tada izaberite “Ship to a different address” i pošiljka će otići na željenu adresu.

U Order notes napišite Vašu željenu napomenu ako je potrebno.

Navedenu mogućnost možete koristiti isto tako ako Vama treba prva adresa za izradu računa a Vi živite/boravite na drugoj adresi !!!

U Provjera/Checkout (dok pišem ova uputstva) imate dostavu/isporuku/shipping Flat rate (5-7 radnih dana), znači isključeni vikend dani, Express dostava je bila pa je ukinuta trenutno i bit će vraćena uskoro (ukinuta jer dostavljači nisu mogli ispoštovati ugovorene rokove u EU, ostala je jedino za pojedine države USA koji mogu ispoštovati ugovorene rokove).

U Provjera/Checkout nakon zbroja svih troškova birate plaćanje…koje je za sada KARTIČNO i PayPal. I na ovoj pozicija će se ponuda plaćanja proširiti što zavisi od payment procesora koji budu bili voljni da rade sa ovom web trgovinom (znači ne zavisi mene nego od operatera payment procesora).

Nakon Vašeg plaćanja slijedi potvrda o izvršenoj uplati kao i ID vaše narudžbe, narudžba je primljena i slijedi izrada Vašeg unikatnog proizvoda i slanje na adresu noju ste napisali.

Izrada i isporuka Vašeg unikatnog proizvoda se prati sa moje strane sve do isporuke na Vašu adresu. Sva obavještenja, upozorenja ili eventualni problemi u isporuci se šalju na Vašu e-mail adresu ili vas kontaktiram putem telefona ili SMS poruka.

Zbog tog razloga je bitno da Vaše e-mail-ove i SMS poruke redovno čitate i budete dostupni na kontekt telefon koji ste naveli.

Ukoliko u ovom opisu nisam naveo sve što treba za proceduru kupovine i smatrate da još postoje nedoumice prije kupovine slobodno se javite na e-mail: boris.bjelajac@gmail.com ili SMS poruke ili telefonski poziv na broj: +385917813045


How to buy?

You can shop on https://www.borisbjelajac.com/ in several ways.

On the front page, the products are sorted by categories, followed by several other types of sorting where you can choose according to the parameters RECENT PRODUCTS, FEATURED PRODUCTS, BEST SELLERS. These parameters are likely to change over time and page development.

If you are not satisfied with this choice on the front page, you can select products by keywords in the upper right corner in the position of search products.

On all other pages you can select products via product photos (as a cover page) but an additional extended search is search products (as a cover page) and of course search using FILTER PRODUCT / PRODUCT FILTER which is considered the most detailed search.

You make a purchase by clicking on categories or subcategories until you find that individual product, or you come to an individual product by selecting it on the front page, or you reach the individual product after searching by keywords or using product filters.

In this web store most products will be offered in multiple variants, multiple color variants (white, black, light blue, green …), multiple size variants (XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL) so it is a good idea to take a good look at the photo gallery for the product before choosing the final product and choose the right size of product you are buying.

Also, before making a purchase decision, it is a good idea to review the size chart located in the “Provjerite vlastitu veličinu/Check your own size !!!” position. where you can check your dimensions and the dimensions of the product you want to buy.

After all these preliminaries, by finally selecting the color and size of the product, click on Odaberi/kupi/Select/buy.

You can change the quantities of the product in your cart here as well, of course you can also cancel the purchase if you are not satisfied.

Important note/warning: If you are buying a product with the same motif and you want the product to be in different colors or sizes (eg Daruvar T-shirt in white, black, light brown in sizes S, XL and XXL) then make each individual choice again and the basket is filled with the right products.

If you have received a COUPON CODE at a discount you can apply it in the cart below all selected products by clicking on the Apply coupon after that Update cart.

Step: Proceed to checkout leads to Provjera/Checkout where you fill in your exact address to create an invoice and to deliver / deliver the product. Please make the data exclusively / strictly ACCURATE so that delivery / delivery errors are kept to a minimum.

If you want to buy someone a gift and have that gift delivered / delivered exactly to that person’s address then select “Ship to a different address” and the shipment will go to the desired address.

In Order notes, write your desired note if necessary.

You can also use this option if you need the first address to create an account and you live / stay at another address !!!

In Provjera/Checkout (as I write these instructions) you have delivery/shipping Flat rate (5-7 working days), meaning weekend off, Express delivery was so it is canceled immediately and will be returned soon because it was canceled because the shippers could not to comply with the agreed deadlines in the EU, remained only for some US states that can meet the agreed deadlines).

In Provjera/Checkout after the sum of all costs you choose the payment … which is for now CREDIT CARD and PayPal. And in this position the payment offer will expand which depends on the payment processors who will be willing to work with this web store (so it does not depend on me but on the payment processor operator).

After your payment, a confirmation of the payment is made as well as the ID of your order, the order is received and the creation of your unique product and sending to the address you wrote follows.

The production and delivery of your unique product is monitored by me until delivery to your address. All notifications, warnings or possible delivery problems are sent to your e-mail address or I contact you by phone or SMS.

For this reason, it is important that you read your emails and text messages regularly and be available on the phone contact you provided.

If in this description I have not listed everything you need for the purchase procedure and you think that there are still doubts before buying, feel free to contact us by e-mail: boris.bjelajac@gmail.com or SMS messages or phone call to the number: +385917813045