Gdje poslujem/Where I do business ?

Gdje poslujem ?

Web stranica i trgovina koju ste posjetili je napravljena da posluje GLOBALNO…

Da, globalno, za početak HR i države EX YU (Slovenija, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija), EU i USA.

To nije moj hir nego stvarnost.

Zašto…zbog toga što se proizvodi izrađuju tek nakon VAŠEG izbora u trgovini, takozvanom POD tehnologijom i poslovnim postupkom, (Print on demand ili tisak/štampa na zahtjev). Ovaj način rada je postao moguć jedino zahvaljujući digitalom printu/tisku/štampi u kojem je ekonomski isplativo printati/tiskati/štampati samo jedan primjerak proizvoda. Digitalizacijom više faza u kreiranju i izradi proizvoda i upotrebom interneta kao medija, posrednika, razvila se navedena tehnologija sa poslovnim postupkom pod imenom POD (print on demand).

U čitavoj ovoj ponudi ja fotkam i kreiram dizajn proizvoda koji su u ovoj web trgovini.

A proizvodi za ovu web trgovinu se izrađuju na više lokacija, globalno.

Za kupce iz EU i ostale države Evrope koji nisu trenutno u EU, RIGA, Latvia.

Za kupce sa Američkog kontinenta (USA, Canada, Mexico) trenutno u Charlotte, NC, Los Angeles, CA.


Pogledajte još: O meni/About me  ,  Zašto kupovati kod mene/Why buy from me ?   


Where I do business?

The website and store you visited is made to operate GLOBALLY …

Yes, globally, for a start HR and EX YU countries (Slovenia, Serbia, BiH, Montenegro, Macedonia), EU and USA.

That is not my whim but reality.

Why … because the products are made only after YOUR choice in the store, the so-called POD technology and business process, (Print on demand or print / print on demand). This mode of operation has become possible only thanks to digital print / print / print in which it is economically viable to print / print / print only one copy of the product. With the digitalization of several phases in the creation and production of products and the use of the Internet as a medium, intermediaries, this technology has been developed with a business process called POD (print on demand).

Throughout this offer, I take photos and create designs of products that are in this web store.

And the products for this web store are made in multiple locations, globally.

For customers from the EU and other European countries that are not currently in the EU, RIGA, Latvia.

For customers from the Americas (USA, Canada, Mexico) currently in Charlotte, NC, Los Angeles, CA.


See also: O meni/About me  ,  Zašto kupovati kod mene/Why buy from me ?