Dostava/Delivery

Brza i pouzdana dostava/Fast and reliable delivery

Trenutno je u upotrebi:

FLAT RATE (Paušalna stopa) (5-7 radnih dana nakon izrade), isključeni vikend dani, ako se uzme u obzir da je potreban jedan radni dan za izradu print/tisak/štampa Vašeg unikatnog proizvoda (jednostavniji proizvodi), pakovanje i predaju kurirskoj službi tada je realnost isporuke 5-8 radnih dana nakon Vaše uplate i naručivanja unikatnog proizvoda.

Za kompliciranije proizvode koji se trebaju šivati prema Vašoj narudžbi nakon printa/tiska/štampe najvjerojatnije je potreban minimalno još jedan ili dva radna dana tako da je isporuka za takve proizvode cca. 5-9 radnih dana nakon Vaše uplate i naručivanja unikatnog proizvoda.

EXPRESS RATE je bila u upotrebi prije pojave koronavirusa COVID-19 ali je trenutno ukinuta u EU na određeno vreme iz razloga što kurirske službe unutar EU trenutno nisu u mogućnosti održati termine isporuke za EXPRESS RATE dok je navedena isporuka moguća jedino u pojedinim državama unutar USA.

Rizik gubitka, oštećenja i vlasništva nad proizvodima prelazi na Vas nakon isporuke proizvoda *SERVISA prijevozniku na isporuku. Kupac u suradnji/kontaktu sa https://www.borisbjelajac.com preuzima odgovornost podnošenja zahtjeva prijevozniku za izgubljenu pošiljku ako praćenje prijevoznika ukazuje da je proizvod isporučen. U tom slučaju *SERVIS neće izvršiti povrat novca i neće ponovno poslati proizvod. Za korisnike u Europskom gospodarskom prostoru rizik gubitka, oštećenja i vlasništva nad proizvodima prelazi na kupca kada steknete fizičko posjedovanje proizvoda.

Ako praćenje prijevoznika ukaže da je proizvod izgubljen u prijevozu, kupac može podnijeti pismeni zahtjev za zamjenu (ili priložiti račun) izgubljenog proizvoda u skladu s Pravilima povrata *SERVISA i https://www.borisbjelajac.com . Za proizvode izgubljene u tranzitu, svi zahtjevi moraju se podnijeti najkasnije 30 dana nakon predviđenog datuma isporuke. Svi takvi zahtjevi podliježu provjeri *SERVISA i https://www.borisbjelajac.com prema vlastitom nahođenju.


Fast and reliable delivery

Currently in use:

FLAT RATE (5-7 working days after production), excluded weekends, if you take into account that it takes one working day to make a print / print / print of your unique product (simpler products), packaging and delivery by courier service is then the reality of delivery 5-8 working days after your payment and ordering a unique product.

For more complicated products that need to be sewn to your order after printing, it probably takes a minimum of one or two more working days, so delivery for such products is approx. 5-9 working days after your payment and ordering a unique product.

EXPRESS RATE was in use before the outbreak of coronavirus COVID-19 but is currently discontinued in the EU for a limited time due to the fact that courier services within the EU are currently unable to maintain delivery times for EXPRESS RATE while this delivery is only possible in some countries within the USA.

The risk of loss, damage and ownership of the products passes to you after delivery of the * SERVICE product to the carrier for delivery. The buyer in cooperation / contact with https://www.borisbjelajac.com assumes the responsibility of submitting a request to the carrier for a lost shipment if the tracking of the carrier indicates that the product has been delivered. In this case, * SERVICE will not refund or resend the product. For users in the European Economic Area, the risk of loss, damage and ownership of the products passes to the customer when you acquire physical possession of the product.

If the tracking of the carrier indicates that the product is lost in transport, the buyer may submit a written request for replacement (or attach an invoice) of the lost product in accordance with the Rules of return * SERVICE and https://www.borisbjelajac.com. For products lost in transit, all applications must be submitted no later than 30 days after the scheduled delivery date. All such requests are subject to verification by * SERVISA and https://www.borisbjelajac.com at its sole discretion.